مسلمان گرچہ بی خیل و سپاہی است


مسلمان گرچہ بی خیل و سپاہی است
ضمیر او ضمیر پادشاہی است
اگر او را مقامش باز بخشند
جمال او جلال بی پناہی است