متاع شیخ اساطیر کہن بود


متاع شیخ اساطیر کہن بود
حدیث او ہمہ تخمین و ظن بود
ہنوز اسلام او زنار دار است
حرم چون دیر بود او برہمن بود