دگرگون کرد لادینی جھان را


دگرگون کرد لادینی جھان را
ز آثار بدن گفتند جان را
از آن فقری کہ با صدیق دادی
بشورے آور این آسودہ جان را