حرم از دیر گیرد رنگ و بوئی


حرم از دیر گیرد رنگ و بوئی
بت ما پیرک ژولیدہ موئی
نیابی در بر ما تیرہ بختان
دلی روشن ز نور آرزوئی