فقیران تا بہ مسجد صف کشیدند


فقیران تا بہ مسجد صف کشیدند
گریبان شہنشاہان دریدند
چو آن آتش درون سینہ افسرد
مسلمانان بہ درگاہان خزیدند