مسلمانان بہ خویشان در ستیزند


مسلمانان بہ خویشان در ستیزند
بجز نقش دوئے بر دل نریزند
بنالند از کسی خشتی بگیرد
از آن مسجد کہ خود از وی گریزند