جبین را پیش غیر اللہ سودیم


جبین را پیش غیر اللہ سودیم
چو گبران در حضور او سرودیم
ننالم از کسی می نالم از خویش
کہ ما شایان شان تو نبودیم