بدست می کشان خالی ایاغ است


بدست می کشان خالی ایاغ است
کہ ساقی را بہ بزم من فراغ است
نگہ دارم درون سینہ آہی
کہ اصل او ز دود آن چراغ است