سبوی خانقاہان خالی از می


سبوی خانقاہان خالی از می
کند مکتب رہ طی کردہ را طی
ز بزم شاعران افسردہ رفتم
نواہا مردہ بیرون افتد از نی