شبی پیش خدا بگریستم زار


شبی پیش خدا بگریستم زار
مسلمانان چرا زارند و خوارند
ندا آمد ، نمیدانی کہ این قوم
دلی دارند و محبوبی ندارند