نگویم از فرو فالی کہ بگذشت


نگویم از فرو فالی کہ بگذشت
چہ سود از شرح احوالی کہ بگذشت
چراغی داشتم در سینہ
ٔ خویش
فسرد اندر دو صد سالی کہ بگذشت