نگہبان حرم معمار دیر است


نگہبان حرم معمار دیر است
یقینش مردہ و چشمش بہ غیر است
ز انداز نگاہ او توان دید
کہ نومید از ہمہ اسباب خیر است