ز سوز این فقیر رہ نشینی


ز سوز این فقیر رہ نشینی
بدہ او را ضمیر آتشینی
دلش را روشن و پایندہ گردان
ز امیدی کہ زاید از یقینی