گہی افتم گہی مستانہ خیزم


گہی افتم گہی مستانہ خیزم
چو خون بی تیغ و شمشیری بریزم
نگاہ التفاتی بر سر بام
کہ من با عصر خویش اندر ستیزم