پریدم در فضای دلپذیرش


پریدم در فضای دلپذیرش
پرم تر گشت از ابر مطیرش
حرم تا در ضمیر من فرو رفت
سرودم آنچہ بود اندر ضمیرش