بہ آن رازی کہ گفتم پی نبردند


بہ آن رازی کہ گفتم پی نبردند
ز شاخ نخل من خرما نخوردند
من ای میر امم داد از تو خواہم
مرا یاران غزلخوانی شمردند