نہ شعر است اینکہ بر وی دل نہادم


نہ شعر است اینکہ بر وی دل نہادم
گرہ از رشتہء معنی گشادم
بہ امیدی کہ اکسیری زند عشق
مس این مفلسان را تاب دادم