تو گفتی از حیات جاودان گوی


تو گفتی از حیات جاودان گوی
بگوش مردہ ئی پیغام جان گوی
ولی گویند این ناحق شناسان
کہ تاریخ وفات این و آن گوی