رخم از درد پنھان زعفرانی


رخم از درد پنھان زعفرانی
تراود خون ز چشم ارغوانی
سخن اندر گلوی من گرہ بست
تو احوال مرا ناگفتہ دانی