زبان ما غریبان از نگاہیست


زبان ما غریبان از نگاہیست
حدیث دردمندان اشک و آہیست
گشادم چشم و بر بستم لب خویش
سخن اندر طریق ما گناہیست