خودی دادم ز خود نامحرمی را


خودی دادم ز خود نامحرمی را
گشادم در گل او زمزمی را
بدہ آن نالہء گرمے کہ از وی
بسوزم جز غم دین ہر غمی را