درون ما بجز دود نفس نیست


درون ما بجز دود نفس نیست
بجز دست تو ما را دست رس نیست
دگر افسانہ غم با کہ گویم؟
کہ اندر سینہ ہا غیر از تو کس نیست