غریبی دردمندی نی نوازی


غریبی دردمندی نی نوازی
ز سوز نغمہء خود در گدازی
تو میدانی چہ میجوید ، چہ خواہد
دلی از ھر دو عالم بی نیازی