نم و رنگ از دم بادی نجویم


نم و رنگ از دم بادی نجویم
ز فیض آفتاب تو بہ رویم
نگاہم از مہ و پروین بلند است
سخن را بر مزاج کس نگویم