مران از در کہ مشتاق حضوریم


مران از در کہ مشتاق حضوریم
از آن دردی کہ دادی نا صبوریم
بفرما ہر چہ میخواہی بجز صبر
کہ ما از وی دو صد فرسنگ دوریم