بہ افرنگی بتان دل باختم من


بہ افرنگی بتان دل باختم من
ز تاب دیریان بگداختم من
چنان از خویشتن بیگانہ بودم
چو دیدم خویش را نشناختم من