می از میخانۂ مغرب چشیدم


می از میخانۂ مغرب چشیدم
بجان من کہ درد سر خریدم
نشستم با نکویان فرنگے
از آن بے سوز تر روزی ندیدم