نہ با ملا نہ با صوفی نشینم


نہ با ملا نہ با صوفی نشینم
تو میدانی کہ من آنم ، نہ اینم
نویس ’’اللہ‘‘ بر لوح دل من
کہ ہم خود را ھم او را فاش بینم