دل ملا گرفتار غمی نیست


دل ملا گرفتار غمی نیست
نگاہی ہست ، در چشمش نمی نیست
از آن بگریختم از مکتب او
کہ در ریگ حجازش زمزمی نیست