سر منبر کلامش نیشدار است


سر منبر کلامش نیشدار است
کہ او را صد کتاب اندر کنار است
حضور تو من از خجلت نگفتم
ز خود پنھان و بر ما آشکار است