دل صاحبدلان او برد یا من؟


دل صاحبدلان او برد یا من؟
پیام شوق او آورد یا من ؟
من و ملا ز کیش دین دو تیریم
بفرما بر ہدف او خورد یا من؟