غریبم در میان محفل خویش


غریبم در میان محفل خویش
تو خود گو با کہ گویم مشکل خویش
از آن ترسم کہ پنہانم شود فاش
غم خود را نگویم با دل خویش