دل خود را بدست کس ندادم


دل خود را بدست کس ندادم
گرہ از روی کار خود گشادم
بہ غیر اللہ کردم تکیہ یک بار
دو صد بار از مقام خود فتادم