ہمان سوز جنون اندر سر من


ہمان سوز جنون اندر سر من
ہمان ہنگامہ ہا اندر بر من
ہنوز از جوش طوفانی کہ بگذشت
نیاسود است موج گوہر من