نگاہم زآنچہ بینم بی نیاز است


نگاہم زآنچہ بینم بی نیاز است
دل از سوز درونم در گداز است
من و این عصر بی اخلاص و بی سوز
بگو با من کہ آخر این چہ راز است؟