مرا در عصر بی سوز آفریدند


مرا در عصر بی سوز آفریدند
بخاکم جان پر شوری دمیدند
چو نخ در گردن من زندگانے
تو گوئی بر سر دارم کشیدند