من اندر مشرق و مغرب غریبم


من اندر مشرق و مغرب غریبم
کہ از یاران محرم بی نصیبم
غم خود را بگویم با دل خویش
چہ معصومانہ غربت را فریبم