چو خود را در کنار خود کشیدم


چو خود را در کنار خود کشیدم
بہ نور تو مقام خویش دیدم
درین دیر از نوای صبحگاہی
جہان عشق و مستی آفریدم