درین عالم بہشت خرمی ہست


درین عالم بہشت خرمی ہست
بشاخ او ز اشک من نمی ہست
نصیب او ہنوز آن ہای و ہو نیست
کہ او در انتظار آدمی ہست