بدہ او را جوان پاکبازی


بدہ او را جوان پاکبازی
سرورش از شراب خانہ سازی
قوی بازوی او مانند حیدر
دل او از دو گیتی بی نیازی