بیا ساقی بگردان جام می را


بیا ساقی بگردان جام می را
ز می سوزندہ تر کن سوز نے را
دگر آن دل بنہ در سینہ
ٔ من
کہ پیچم پنجہ
ٔ
کاؤس و کی را