جہان از عشق و عشق از سینہ تست


جہان از عشق و عشق از سینہ تست
سرورش از می دیرینہ
ٔ تست
جز این چیزی نمیدانم ز جبریل
کہ او یک جوہر از آئینہ
ٔ
تست