مرا این سوز از فیض دم تست


مرا این سوز از فیض دم تست
بہ تاکم موج می از زمزم تست
خجل ملک جم از درویشی من
کہ دل در سینہ
ٔ من محرم تست