درین بتخانہ دل با کس نبستم


درین بتخانہ دل با کس نبستم
ولیکن از مقام خود گسستم
ز من امروز میخواھد سجودی
خداوندی کہ دی او را شکستم