دمید آن لالہ از مشت غبارم


دمید آن لالہ از مشت غبارم
کہ خونش می تراود از کنارم
قبولش کن ز راہ دلنوازی
کہ من غیر از دلی ، چیزی ندارم