بصدق فطرت رندانہء من

 

بصدق فطرت رندانہء من
بسوز آہ بیتابانہ من
بدہ آن خاک را ابر بھاری
کہ در آغوش گیرد دانہء من