دلی برکف نہادم ، دلبری نیست


دلی برکف نہادم ، دلبری نیست
متاعی داشتم ، غارتگری نیست
درون سینہ
ٔ من منزلی گیر
مسلمانی ز من تنہا تری نیست