چو رومی در حرم دادم اذان من


چو رومی در حرم دادم اذان من
ازو آموختم اسرار جان من
بہ دور فتنہ
ٔ عصر کہن ، او
بہ دور فتنہ
ٔ
عصر روان من