گلستانی ز خاک من بر انگیز


گلستانی ز خاک من بر انگیز
نم چشمم بخون لالہ آمیز
اگر شایان نیم تیغ علی را
نگاہی دو چو شمشیر علی تیز