مسلمان تا بساحل آرمید است


مسلمان تا بساحل آرمید است
خجل از بحر و از خود نا امید است
جز این مرد فقیری دردمندی
جراحتہای پنہانش کہ دید است